Gældende kredsvedtægter pr. 27. januar 2019.

 

Bilag til love for

1

 

Schæferhundeklubben for Danmark

 

Kredsvedtægter for

SCHÆFERHUNDEKLUBBEN

FOR

DANMARK

For kredse med 3 bestyrelsesmedlemmer

2

Indholdsfortegnelse

 • 1. Navn og hjemsted …………………………………………………………………….. 3
 • 2. Kredsens formål ……………………………………………………………………….. 3
 • 3. Medlemskab ……………………………………………………………………………. 3
 • 4. Familiemedlemmer ……………………………………………………………………. 3
 • 5. Ungdomsmedlemmer…………………………………………………………………. 3
 • 6. Folkepensionister/førtidspensionister …………………………………………….. 4
 • 7. Udmeldelse …………………………………………………………………………….. 4
 • 8. Kontingent ……………………………………………………………………………… 4
 • 9. Bestyrelse ………………………………………………………………………………. 4
 • 10. Generalforsamling …………………………………………………………………… 5
 • 11. Bestyrelsens arbejde, forpligtelser og rettigheder …………………………….. 6
 • 12. Økonomi ………………………………………………………………………………. 6
 • 13. Regnskab ……………………………………………………………………………… 6
 • 14. Disciplinære foranstaltninger ……………………………………………………… 6
 • 15. Kredsens ophævelse ………………………………………………………………… 7
 • 16. Vedtægtsændringer …………………………………………………………………. 7
 • 17. Ikrafttræden ………………………………………………………………………….. 7

3

VEDTÆGTER for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN i Kreds 63 Hobro Mariagerfjord Kommune.

 • 1. Navn og hjemsted

Kredsens navn er Schæferhundeklubben, kreds 63, Hobro . Schæferhundeklubben Kreds 63, er tilsluttet Schæferhundeklubben for Danmark , der igen er tilsluttet Dansk Kennel Klub.

Kredsens hjemsted er Mariagerfjord kommune.

 • 2. Kredsens formål

Kredsens formål er at arbejde for en stadig forbedring af schæferhunden samt udbrede kendskab til schæferhunden som familie- og brugshund.

Til opnåelse af disse formål skal kredsen bl.a.:

 1. Gennem samarbejde med opdrætsinteresserede medlemmer søge sundt avlsarbejde, med typiske, fysisk og mentalt sunde schæferhunde fremmet.
 2. Afholde avlskåringer,
 3. Afholde skuer og udstillinger,
 4. Afholde lydighedskurser, drive brugshundearbejde og afholde prøver,
 5. Fremme unge menneskers forståelse for god behandling af hunden som husdyr og brugsdyr.

 

 • 3. Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, der fremsætter begæring herom. Udelukket fra optagelse er bl.a. personer, der

 1. er medlem af en af DKK ikke anerkendt kynologisk forening,
 2. med videresalg for øje opkøber hunde,
 3. opdrætter og/eller sælger hunde, der ikke er stambogsførte i DKK,
 4. modarbejder Schæferhundeklubbens interesser.

 

 • 4. Familiemedlemmer

Et medlems ægtefælle/samlever kan mod betaling af halvt kontingent opnå fuldt medlemskab.

 

 • 5. Ungdomsmedlemmer

Som ungdomsmedlemmer optages børn og unge under 18 år. Ungdomsmed-lemmer betaler halvt kontingent, men har ikke stemmeret og er ikke valgba-re. Ved indmeldelse skal fødselsdato opgives.

4

 • 6. Folkepensionister/førtidspensionister

Medlemmer, der modtager folkepension/førtidspension, kan mod betaling af halvt kontingent bevare fuldt medlemskab.

 • 7. Udmeldelse

Udmeldelse af kredsen sker skriftligt til Schæferhundeklubbens sekretariat.

Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

 • 8. Kontingent

Medlemskontingent betales forud for et år ad gangen. Forfaldsdagen fastsæt-tes for de enkelte medlemmer til den 1. i den måned, hvori indmeldelse er sket. Sidste rettidige indbetalingsdag er identisk med forfaldsdagen.

Kontingentrestance ud over en måned, regnet fra sidste rettidige indbeta-lingsdag, medfører fortabelse af medlemskab og tillidsposter. Medlemskab generhverves automatisk ved fornyet indbetaling, men tillidsposter kan ikke automatisk generhverves.

 • 9. Bestyrelse

Kredsen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling, som afholdes seneste den 15. februar. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.

I ulige årstal vælges kredsformand. I lige årstal vælges kredskasserer og kredssekretær, der tillige er næstformand.

Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter til kredsbestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant eller evt. et revisionsfirma. Vælges suppleanterne til kredsbestyrelsen under en og samme valghandling, er den suppleant, der op når flest stemmer 1. suppleant. I tilfælde af stemmelighed trækkes der lod om rækkefølgen. Suppleanterne skal indkaldes i den rækkefølge, de er valgt, i tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen eller af andre grunde får varigt forfald.

I tilfælde, hvor en suppleant indtræder i bestyrelsen, er denne berettiget til at konstituere sig.

Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen sættes vedkommendes post på valg ved førstkommende generalforsamling, selvom posten ikke har ordinært valg. Vedkommende skal således vælges for den resterende periode, indtil posten har ordinært valg.

Valg af ikke tilstedeværende medlemmer kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt har givet tilsagn om at ville modtage valg.

 

5

 • 10. Generalforsamling

Dagsordenen for den årlige generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
 4. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg, herunder valg af repræsentanter til Schæferhundeklubben for Damarks repræsentantskab – jvf. iøvrigt Schæferhundeklubbes love § 12 Kredsene.
 7. Eventuelt

 

Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til for-manden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen.

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen eller – hvis 25% af kredsens stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver samlet begæring herom til formanden med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Andre spørgsmål kan ikke behandles på ekstraordinær generalforsamling. Afholdelse skal ske senest 1 måned efter begæringens mod-tagelse og med mindst 14 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen ikke længere er fuldtallig og ikke længere kan blive det, fordi suppleanter ikke er til rådighed.

Stemmeberettigede og valgbare ved ekstraordinær generalforsamling er alle kredsens medlemmer, med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for den ekstraordinære generalforsamling og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Vedtagelser på ekstraordinær generalforsamling sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

6

 • 11. Bestyrelsens arbejde, forpligtelser og rettigheder
 1. Kredsens formål er, på lokalt plan, at virke for formålsparagraffens opfyldelse ved at samle interesserede til arrangementer i schæferhundesagens interesse samt styrke forbindelsen mellem medlemmerne og Schæferhundeklubben for Danmark.
 2. Bestyrelsen er forpligtet til at arbejde efter Schæferhundeklubbens love og er i ikke lovbestemte forhold til enhver tid underkastet hovedbestyrelsens bestemmelser.
 3. Kredsbestyrelsen er forpligtet til at oprette træningsplads. Kredsbestyrelsen fastsætter selvstændigt størrelsen af det gebyr, der skal erlægges for deltagelse i det af kredsen organiserede trænings- og brugshundearbejde samt for brug af træningspladsen. (Træningsgebyr er ikke at forveksle med medlemskontingent)
 4. Udvalg til varetagelse af særlige arbejdsopgaver nedsættes af bestyrelsen og er til enhver tid underkastet dennes bestemmelser.
 5. De bedømmelsesarrangementer (udstillinger, skuer, hvalpeshows og prøver), som kredsen måtte ønske at afholde, skal til enhver tid være godkendt af hovedbestyrelsen, resp. brugshunderådet/avlsrådet.
 6. Bestyrelsens arbejde er ulønnet.
 7. Kredsen tegnes af formanden, alternativ af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Dokumenter vedrørende lån samt køb, salg og pantsætning af kredsens aktiver kræver underskifter fra den samlede bestyrelse

 

 • 12. Økonomi

Bestyrelsen er, indtil der er meddelt ansvarsfrihed på generalforsamlingen, ansvarlig for kredsens regnskab.

 • 13. Regnskab

Kredsens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12.

Regnskabet revideres af en revisor, der vælges for et år ad gangen af generalforsamlingen. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for bestyrel-se på det sidste møde inden generalforsamlingen.

 • 14. Disciplinære foranstaltninger

Har et medlem ved ord eller gerning modarbejdet Schæferhundeklubbens eller kredens interesser, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for det pågældende medlem. Kredsbestyrelsen kan indstille til HB, at det pågældende medlem tildeles en advarsel eller en misbilligelse – jf. Schæferhunde-klubbens love § 32

7

 • 15. Kredsens ophævelse

Kredsen kan kun ophæves, når forslag herom har været optaget på dagsordenen på en generalforsamling, hvor det skal vedtages med tre fjerdedele af de afgivne stemmer, idet blanke stemmer dog ikke medregnes, og vedtagelsen derefter stadfæstes med samme majoritet ved urafstemning.

Urafstemning sker skriftligt på en af kredsen autoriseret stemmeseddel, der skal indrettes således, at afstemningen gøres hemmelig, dog skal det være muligt for stemmetællerne at konstatere, at stemmeafgiveren er stemmeberettiget medlem af kredsen.

Afstemningsfristen bør være mindst 14 dage. Stemmeoptælling finder sted umiddelbart efter indsendelsesfristens udløb.

Stemmeoptælling foretages af, de ved den forudgående generalforsamling valgte, stemmetællere, der tillige skal påse, at indsendelsesfristen er over-holdt, og at stemmesedler modtaget herefter er ugyldige.

Vedtagelse af kredsens ophævelse skal være ledsaget af bestemmelse om anvendelse af kredsens midler, der dog kun må anvendes til ungdomsarbejde med relation til hundesporten eller andre formål i hundesagens interesse. Hovedbestyrelsen kan dog dispensere herfra.

 • 16. Vedtægtsændringer

Kredsvedtægterne kan kun ændres på generalforsamlingen, når forslag her-om er rettidigt fremsendt og når mindste 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer – blanke stemmer medregnes ikke – stemmer herfor, og er første gældende når repræsentantskabet har ændret de tilsvarende bestemmelser i hovedklubbens love.

 • 17. Ikrafttræden

Lovændringer til § 1, pkt. 2, § 11, 1. afsnit, § 14, C., §§ 32 og 33 i klubbens love samt § 14 i Kredsvedtægterne er vedtaget på Repræsentantskabsmøde den 23. marts 2014.

Ændringerne er godkendt af DKK og træder i kraft den 4. april 2014.

Godkendt af DKK den 19. maj 2015